Услови на користење


Услови за користење

Дефиниции

Секој од поимите споменати подолу во овие Услови за продажба на 24 Огласи (во понатамошниот текст „Услови“) ги има следните значења:

  1. Најава: се однесува на сите елементи и податоци (визуелни, текстуални, звучни, фотографии, цртежи), презентирани од Огласувачот под негова единствена одговорност, со цел купување, изнајмување или продавање производ или услуга.
  2. Огласувач: значи секое физичко или правно лице основано во Македонија, има сметка и има објавено оглас на веб-страницата. Секој огласувач мора да биде поврзан со личната сметка за да управува со своите огласи.
  3. Лична сметка: се однесува на слободниот простор што секој огласувач мора да го создаде и кој преку веб сраната управува и ги прегледува своите огласи.
  4. 24 Огласи : компанија која ја објавува и управува со веб страната и мобилните апликации {YourCompany}, регистрирана во Регистарот за трговија и компании на {YourCity} под бројот {YourCompany Registration Number} чие регистрирано седиште е на {YourCompany Address}.
  5. Услуга за клиенти: 24 Огласи има оддел до кој Огласувачот може да добие дополнителни информации. Оваа услуга може да се контактира преку е-пошта со кликнување на линковите на веб-страницата и мобилната апликација.
  6. Услуга 24 Огласиr: 24 Огласи има услуги што им се достапни на корисниците и огласувачите на веб страницата и мобилната апликација.
  7. Веб-страница:  веб страна управувана од 24 Огласи до која се пристапува главно од URL-то https://24oglasi.mk и дозволувајќи им на корисниците и огласувачите да пристапат до Услугата преку интернет.
  8. Мобилна апликација: мобилна апликација управувана од 24 Огласи до која може да се пристапи од URL-то https://24oglasi.mk која им овозможува на корисниците и огласувачите да пристапат преку нивниот мобилен телефон.
  9. Корисник: секој посетител со пристап до услугата на 24 Огласи преку веб страницата и мобилната апликација достапна од различни медиуми.

Предмет

Овие Услови и правила за користење ги утврдуваат договорните услови што се применуваат за секоја претплата на огласувач поврзан со неговата лична сметка на веб страницата и мобилната апликација.

Прифаќање

Секое користење на веб страницата од страна на огласувач е целосно прифаќање на тековните Услови.

Одговорност

Одговорноста на 24 Огласи е дека не може да биде одговорна за неизвршување или неправилно извршување на соодветната контрола, било поради Огласувачот или поради некоја друга причина.

Измена на овие термини

24 Огласи го задржува правото, во секое време, да ги измени сите детали од Условите и правилата.

На огласувачите им се препорачува да ги прочитаат Условите за да бидат свесни за промените.

Разно

Доколку дел од Условите се незаконски, неважечки или неспроведливи поради која било причина, одредбите за кои станува збор ќе се сметаат за непишани, без да се доведува во прашање валидноста на преостанатите одредби ќе продолжат да се применуваат помеѓу Огласувачите и 24 Огласи.

Сите поплаки треба да се упатат до службата за корисници 24 Огласи.